Školní družina

Ve školním roce 2017/2018 je kapacita školní družiny naplněna. Provoz odpoledních činností je zahájen v 11:45 hodin a končí v 16:00 hodin. Nově od září 2019 provoz od 11 do 16 hodin.

Tel. číslo: 603 381 941, vychovatelka Renata Ondrůchová, DiS.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmového vzdělávání, odpočinku a rekreace žáků. Školní družina současně se svým sociálním posláním naplňuje a obohacuje denní program žáků, poskytuje bezpečné prostředí, a to nejen z hlediska fyzického zdraví, ale i dobré podmínky pro emocionální a sociální rozvoj žáka. 

Prostředí školní družiny

Školní družina je součástí Základní školy ve Věcově. Okolí Věcova tvoří krásná příroda s lesy, loukami a kopci. Herna školní družiny je v přízemí vpravo od hlavního vchodu. Svým vybavením a uspořádáním odpovídá potřebám dětí mladšího školního věku. Umožňuje příležitost k odpočinku, samostatné intelektuální aktivitě i k různým zájmovým činnostem. Do vybavení školní družiny patří stolní deskové hry, společenské a didaktické hry, stavebnice, sportovní náčiní, hračky, dětské časopisy, jednoduché hudební nástroje, PC.

Podmínky přihlašovaní a odhlašování žáků 

Zákonní zástupci žáka přihlášeného k docházce do ŠD sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány v zápisním lístku. Případné odhlášení žáka ze ŠD provádí rodiče formou písemné žádosti. Změny odchodu dítěte z družiny v jinou dobu, než jak je uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče vždy písemně nebo telefonicky. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se svévolně nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Jakmile tuto skutečnost zjistí, telefonicky upozorní rodiče.

Činnosti školní družiny

Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu. Tuto funkci plní klidové hry, četba nebo poslechové činnosti. Zařazují se dle potřeby kdykoliv během dne. Jejich organizace a náplň tvoří psychohygienické poslání a proto je jejich zařazení do denního režimu pro žáky velmi důležité.

Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil. Převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky, spontánní činností a hry.

Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují seberealizaci, rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jsou zařazeny jako kolektivní nebo individuální činnost, organizovaná nebo spontánní aktivita. Jedná se o činnosti výtvarné, pracovní, rukodělné, hudební, literární, společenskovědní, vědomostní, sportovní, pohybové hry a soutěže apod.

Cíle školní družiny

Odstranění únavy a regenerace organismu.

Nabízet dětem smysluplné využití volného času.

Rozvíjet schopnost aktivního trávení volného času, rozvíjet iniciativu, a spolupodílení se na volbě a tvorbě programu.

Rozvíjet a učit děti mezilidské komunikaci a schopnost naslouchat sobě i ostatním.

Rozvíjet pozitivní vztahy mezi žáky, spolupráci, toleranci, vzájemnou pomoc, ochotu pomoci slabším a mladším.

Rozvíjet přirozenou zvídavost dítěte, chuť objevovat i odvahu projevit se a ukázat, co všechno zvládne.

Rozvíjet zdravé sebevědomí, sebejistotu, schopnost být sám sebou, přizpůsobit se životu v sociální skupině, položit základy celoživotního učení a schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot.

Učit žáky, aby každého člověka i sebe vnímali jako jedinečnou osobnost.

Rozvíjet u žáků pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky.

Rozvíjet samostatné rozhodování a vytvářet pozitivní postoje.

Rozvíjet u žáků slovní zásobu a fantazii.

Vést žáky k tvořivosti, utvářet pracovní návyky a vztah k práci.

Cvičit paměť, postřeh a soustředění, vést děti k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů.

Posilovat u žáků pocit jistoty a sebedůvěry.

Umožnění seberealizace každého žáka v kolektivních, individuálních, řízených i spontánních aktivitách.

Vytvářet u žáků vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí.

Délka a časový plán vzdělávání

Činnost školní družiny probíhá denně ve dnech školního vyučování. Časový plán se tvoří aktuálně pro každý školní rok a je přílohou školního vzdělávacího programu.

Formy vzdělávání

Jsou voleny tak, aby byly vhodné pro výchovu mimo vyučování. Jsou to činnosti, v nichž je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Jsou motivovány vychovatelkou a dále záleží na individuální volbě a aktivní účasti žáka. 

Příležitostná – sportovní dny, soutěžení….

Pravidelná – zejména zájmová činnost

Individuální – vytváření podmínek pro nadání žáků

Nabídky spontánních činností – hry družiny, odpolední klidové činnosti, činnosti při pobytu venku.

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. 

Ke specifikům je přihlíženo a jsou respektovány, jak ze strany vychovatele, tak žáků. 

V rámci osobnostní výchovy klademe důraz na chápání odlišností jednotlivých žáků a jejich potřeb a pracujeme s nimi. 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Za bezpečnost žáků ve školní družině odpovídá vychovatelka. Žáci jsou opakovaně poučováni o bezpečném chování při všech činnostech a aktivitách školní družiny.

Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu. Žáci přihlášení do školní družiny jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídní knize.

Žák je povinen okamžitě nahlásit vychovatelce úraz svůj nebo úraz spolužáka.

Žák je povinen okamžitě oznámit vychovatelce ztrátu, ke které došlo v souvislosti s pobytem ve školní družině.

Žákům je zakázáno nosit do školní družiny věci nebezpečné pro život a zdraví své a ostatních (různé zbraně, živá zvířata, omamné prostředky, návykové látky, drogy, alkohol, …). Pitný režim je organizačně zajištěn ve školní jídelně.

Dokumentace školní družiny 

V družině se vede tato dokumentace:

Týdenní plány

Evaluační list

Docházkový list

Třídní kniha

Pravidla chování žáků ve školní družině

Při všech činnostech dbají žáci pokynů vychovatelky.

Žáci dodržují poučení o bezpečnosti, chování v prostorách školní družiny, v jídelně, při pobytu v herně, při pobytu venku a na vycházkách.

Dodržují poučení o chování k sobě navzájem, ke všem pracovníkům školy a o chování na veřejnosti. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a neničit vybavení, které tvoří zařízení ŠD a které jim bylo svěřeno v souvislosti se zájmovými činnostmi.

Při významném porušení kázně, pořádku, ohrožení zdraví nebo bezpečnosti ostatních spolužáků může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD.

Úkolem pedagogického procesu v zájmovém vzdělávání školní družiny je kompetence získané ve škole posilovat a rozvíjet. Děje se tak nejčastěji při individuálních i skupinových hrách, soutěžích a při rekreačních činnostech. Pojem kompetence je chápán jako souhrn znalostí, schopností, postojů a praktických dovedností, které jsou předpokladem k výkonu činností, které umí žák využívat v praxi.