Zápis do 1. ročníku – informace

K zápisu jsou potřebné následující dokumenty:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky – odkaz    dokument č.3. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout při zápisu nebo získat v příloze tohoto textu. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v době zápisu.

Bližší informace je možno získat na telefonu 739 013 665 nebo při osobní návštěvě školy.

Důležité informace k zápisu do prvního ročníku

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2024 šest let.
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2023), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Do 1. ročníku mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
  • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025

Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem v obci Věcov a v jeho místních částech.

V případě volné kapacity se budou přijímat i děti, které mají trvalý pobyt mimo obec Věcov a jeho m.č.

Formuláře:  

Přihláška dítěte k zápisu                                       

Zápisní lístek                                                      

Žádost o odklad povinné školní docházky

Další příspěvky...